Op naar de beste versie van mezelf

The big four-o. Het voelde als een logisch moment om m’n interne kompas te herijken. Te onderzoeken wat ik echt het aller-aller-allerleukste vind om te doen. Hoe ik m’n leven wil inrichten. Een gevoel dat ik niet helemaal kon plaatsen: fijne man, toffe kids, mooie baan, huis op orde. Wat wil je nog meer? 

En toch, toen ik de vraag kreeg wat ik voor cadeau wilde voor m’n verjaardag was er maar één antwoord: ruimte voor een reis naar Ibiza, om met Irene op pad te gaan. Een reis voor mezelf, op een bijzonder eiland met een heel bijzondere vrouw. Want sinds Irene en ik voor het laatst samenwerkten in 2009 ben ik haar en haar bedrijf blijven volgen. Met grote interesse. Twee jaar geleden initieerde ik een trip met Soul Island Ibiza voor m’n broer. Het bracht hem veel. En nu voelde ik heel sterk: IK wil gaan. Nu. Waarom wist ik niet precies, want ik heb toch alles wat m’n hartje begeert? Maar iets in me zei dat het het goede moment was. 

Zo geschiedde: in drie weken tijd alles geregeld. Het werd een reis om nooit meer te vergeten.

Vanaf de eerste ontmoeting met Irene voelde ik me thuis. Alsof ik bij een vriendin was. Een zeer bijzondere vriendin, op een bijzonder eiland. Met wie ik veel goede gesprekken voerde. Die de juiste vragen stelde. Spiegelde. Op de juiste manier. Moeiteloos. Me terug bij m’n passie bracht. Uit m’n hoofd. Me meenam naar de prachtigste plekken op Ibiza. Waar we samen on the road gingen. Snorkelen, wandelen, praten, lachen, huilen, mediteren, yoga’en, heerlijk eten. Lol maken. 

Allemaal in het moment, op de flow van onze dynamiek. Irene liet me zien wat mij werkelijk gelukkig maakt. Waar ik van ga shinen. Hoe het voelt om de energie te voelen stromen. In de flow te zijn. Licht, moeiteloos, vrij. De allerbeste versie van mezelf kwam boven. 

Al in ons eerste gesprek zag Irene het: “Hier ga jij van ‘aan’! Dit is wie je bent: je straalt helemaal.” We verkenden het verder. Op alle mogelijke manieren. Wat m’n intuïtie zegt. Hoe m’n hoofd daarbij zijn eigen leven leeft. En steeds vroeg: “ja, maar hoe dan, Irene?”. 

Maar alles klikte op z’n plek. Niet verwacht, wel gebeurd, wauw! Dit ben ik! Dit wil ik gaan doen. Nooit voelde ik het zo duidelijk.

Iets meer dan een week geleden verliet ik Ibiza en Irene, m’n gids, reisgenoot, coach, vriendin. In mijn kracht. Vol energie en passie, nog meer dan ik al had. 

Sindsdien is er veel gebeurd. 

M’n baan is opgezegd: ik ga voor mezelf beginnen. Als mezelf. Om te doen waarvoor ik geboren ben! Met de steun van mijn gezin, familie en vrienden. Ik ben klaar om dit nieuwe pad te gaan lopen. Door en met alle inzichten. Als een hernieuwde, lichtere versie van mezelf. Met een grote glimlach op mijn gezicht en een innerlijk ‘Hell Yeah!’, de slogan van mijn leven.

Wat een levensveranderende ervaring was deze roadtrip met Soul Island Ibiza. Een ervaring die ik iedereen kan aanraden. Op welk punt je ook in je leven staat. Met of zonder aanwijsbare reden. Voel je je aangesproken door dit verhaal over het werk van Irene en haar Soul Island Ibiza: neem contact met haar op! Denk er niet teveel over na. Gewoon doen, het brengt je veel. 

Lieve, lieve Irene: ik denk elke dag met een grote glimlach terug aan ons Ibiza-avontuur. En ik voel diepe, diepe dankbaarheid. Ons avontuur samen zal ik nooit vergeten. En dan te bedenken dat er eigenlijk geen reden was om te gaan...... wauw! Miracles do happen, dat is me nu wel meer dan duidelijk. HELL YEAH!!! 

Heel veel liefs, Reggy

——-

The best version of me appeared. 

The big four-o. It felt like a logical moment to recalibrate my internal compass. To find out what it is that I really like to do the most. How I want to live my life. A feeling I could not put my finger on: nice man, great kids, nice job, house in order. What more could I want? 

And yet, when I was asked what kind of gift I wanted for my birthday, there was only one answer: room for a trip to Ibiza, to go on the road with Irene. Four days to myself, on a special island with a very special woman. Since Irene and I last collaborated in 2009, I have continued to follow her and her company. With great interest. Two years ago I initiated a trip with Soul Island Ibiza for my brother. It brought him a lot. And now I had a very strong feeling: this time I want to go. Now. I didn’t exactly know why: I have everything my heart desires, don’t I? But something inside of me indicated that this was the right moment. 

And that’s what happened: within a period of three weeks time everything was arranged and my trip with Soul Island Ibiza became a journey never to forget.

From the very first time Irene and I met, I felt at home. As if I was visiting a friend. A very special friend, on a special island. A friend with whom I had many good conversations. Who asked the right questions. Mirrored. In the right way. Effortless. Who brought me back to my passion. Out of my head. Took me to the most beautiful places on Ibiza. Where we went on the road together. Snorkeling, walking, talking, laughing, crying, meditating, practicing yoga, eating delicious food. Having fun. 

All in the moment, on the flow of our dynamics. Irene showed me what it is that really makes me happy. What makes me shine. What it feels like to have the energy flowing. To be in the flow yourself. Feeling light, effortless, free. The best version of me appeared. 

Already in our first conversation Irene saw it: "This is what makes you shine! Completely. This is who you are." We explored it further. In every possible way. What my intuition says. How my head lives its own life. And always asked: "but how, Irene?". But everything clicked in place. Not expected. But it happened anyway. Wow. This is me! This is what I want to do. Never did I feel it so clearly.

Today, just over a week ago, I left Ibiza. And Irene, my guide, my travel companion, my coach, my friend. Empowered. Full of energy and passion, even more than I already had. 

A lot has happened since then. I filed my resignation at my current job, ready to start my own business. As me. To do what I was born to do! With the support of my family and friends. I am ready to walk this new path. Because of, and with, new insights. As a renewed, lighter version of myself. With a big smile on my face and an inner 'Hell Yeah!', the slogan of my life.

What a life-changing experience this road trip with Soul Island Ibiza was. An experience that I can recommend to everyone. Regardless of where you stand in your life. If this story about the work of Irene and her Soul Island Ibiza inspires you: contact her! Don't think about it for too long. Just do it, it will bring you a lot. 

Dear Irene: every day I think back to our Ibiza adventure, with a big smile on my face. And I feel deeply grateful. I will never forget our time together. And to think that there was no real reason to go......Wow! Miracles DO happen, that's abundantly clear to me now. HELL YEAH!!! 

Lots of love, Reggy